Almennir viðskiptaskilmálar Húsasmiðjunnar ehf.

Þeir viðskiptamenn sem sækja um reikningsviðskipti samþykkja viðskiptaskilmála Húsasmiðjunnar ehf. eins og þeir eru á hverjum tíma. Vakin er athygli á því að skilmálarnir geta breyst án fyrirvara og án sérstakrar tilkynningar.

Almennt

Viðskiptaskilmálar þessir gildi í viðskiptum Húsasmiðjunnar ehf. og þeirra fyrirtækja sem rekin eru undir kennitölu Húsasmiðjunnar ehf. ( Blómaval, Ískraft, HGG) og viðskiptamanna félagsins.

Skilmálarnir geta breyst án fyrirvarar.

Skilmálarnir geta ekki takmarkað almennan rétt viðskiptamanna sem lögbundnir eru á hverjum tíma, t.d. hvað varðar rétt neytenda og ýmis lagaákvæði sem eru óundanþæg.

Vísast að öðru leyti til laga sem í gildi eru á hverjum tíma og geta snert viðskiptasamband Húsasmiðjunnar og viðskiptamanna félagsins.

Ábyrgð á seldum vörum – kvörtunarfrestir

Lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 og lög um neytendakaup nr. 48/2003 gilda í viðskiptum um sölu á vöru eftir því sem við á.

Þá gild lög um þjónustukaup nr. 42/2000 í þeim tilvikum sem sérstök þjónusta er veitt í formi viðgerða ofl.

Telji viðskiptamaður að vara hafi verið gölluð við afhendingu eru kvörtunarfrestir mislangir eftir ákvæðum laganna. Um er að ræð fresti frá 2 árum upp í 5 ár eftir því um hvaða vörur er að ræða og hvað fellur undir skilgreiningu laganna. Bent er á að sönnunarbyrði fyrir því að vara hafi verið gölluð við afhendingu færist almennt yfir á viðskiptamann eftir því sem lengri tími líður frá því að vara var keypt.

Sé vara auglýst með sérstökum ábyrgðartíma sem er lengri en lögin segja til um gildir sá tími sem viðskiptamaður hefur til að kvarta.

Kvörtunarfrestir gilda ekki um eðlilegt slit eða slæmrar meðferðar sem verður á söluhlut í meðförum viðskiptamanna heldur eingöngu til galla sem var til staðar við kaupin en getur komið fram síðar.

Ábyrgðaraðilar — lög um ábyrgðarmenn

Ábyrgðaraðilum er sérstaklega bent á að kynna sér efni ábyrgðaryfirlýsinga sem þeir skrifa undir. 

Eru ábyrgðaraðilar hvattir til að kynna sér lög um ábyrgðarmenn og er ábyrgðarmönnum bent á að kynna sér efni laganna. Lögin eru nr. 32/2009. 

Með undirritun sinni á ábyrgðaryfirlýsingu eru ábyrgðarmenn að ábyrgjast skuld

viðskiptamanns/aðalskuldara sem sína eigin skuld upp að þeirri fjárhæð sem þeir ábyrgjast.

Séu ábyrgðaraðilar fleiri en einn ábyrgist hver um sig fulla greiðslu gagnvart kröfuhafa. Sér reglur gilda um uppgjör milli ábyrgðaraðila komi til þess að einn ábyrgðaraðili geri kröfuna upp.

Ábyrgðaraðilum ber að afturkalla ábyrgð sína með sannanlegum hætti. Ábyrgðin stendur fyrir þeirri skuld sem til staðar er þegar ábyrgðin er afturkölluð auk vaxta og kostnaðar sem fellur á innheimtuna eftir að ábyrgðin er afturkölluð.

Er sérstaklega bent á að ef fyrirtæki eru seld eða aðrar breytingar verða á rekstri fyrirtækja og lögaðila verður að tilkynna Húsasmiðjunni ehf. um breyttar forsendur og afturkalla þá ábyrgð sem til staðar er þar sem Húsasmiðjunni ehf. er ekki kostur að fylgjast með eignabreytingum fyrirtækja og lögaðila.

Greiðsluseðlar, greiðsluseðlagjald

Greiðsluseðlar eru sendir viðskiptamönnum í byrjun hvers mánaðar eða birtir á vefnum fyrir þá sem þess óska. Viðskiptamönnum ber að gera athugasemdir fyrir 14. dags þess mánaðar sem greiðsluseðillinn er sendur út eða birtur. Berist ekki athugasemdir innan þess tíma telst skuldastaðan rétt.

Viðskiptamönnum ber að senda Húsasmiðjunni ehf. sannanlega tilkynningu um breytt heimilisfang. 
Þeir viðskiptamenn sem fá senda greiðsluseðla samþykkja að greiða sérstakt greiðsluseðlagjald sem skuldfært er á viðskiptareikning mánaðarlega.  Gjaldið er ekki innheimt ef greiðsluseðill birtist eingöngu á netinu að ósk viðskiptamanns.

Innheimtukostnaður, vanskil

Falli skuld í eindaga  eru send út innheimtubréf og innheimtuviðvörun og er kostnaður samfara þessari innheimtu skuldfærður á viðskiptareikning viðskiptamanns. Vísað er til laga nr. 95/2008 og reglugerðar varðandi innheimtugjöld. Sé innheimtuviðvörun og innheimtubréfum ekki sinnt hefur Húsasmiðjan ehf. er viðskiptaskuld send í lögfræðiinnheimtu. 

Ef innheimtuviðvörun er ekki sinnt og vanskil viðskiptamanna vara lengur en 40 daga er Húsasmiðjunni ehf. heimilt að senda beiðni um skráningu vanskila til Creditinfo. Sama á við gagnvart ábyrgðaraðilum. Creditinfo sendir ávalt út viðvörun áður en mál eru skráð og gefst þá viðskiptamönnum og ábyrgðaraðilum færi á að semja um greiðslur áður en skráning er sett inn hjá Creditinfo.

Netverslun

-Viðskiptaskilmálar Húsasmiðjunnar gilda um netviðskipti gegnum www.husa.is með eftirfarandi viðbótarskilmálum.

-Kaupandi þarf að vera orðinn 16 ára til að versla í netverslun.

-Við móttöku vöru ber kaupanda að yfirfara vöruna og kanna hvort hún er í samræmi við pöntun og sé óskemmd.

-Kaupanda ber að gera athugasemdir og senda inn kvörtun innan 14 daga frá afhendingu vörunnar sé viðskiptamaður ekki sáttur með ástand vörunnar.

-Farið er með allar persónuupplýsingar t.d. er varðar greiðsluhætti sem trúnaðarmál.

Rafræn viðskipti

Húsasmiðjan ehf.  sem seljandi vöru áskilur sér rétt að falla frá kaupum og hætta við pantanir ef upp koma villur í skráningu á upplýsingum um vöru af hálfu seljanda t.d. vegna rangra verðupplýsinga eða annara mistaka sem seljandi kann að gera við skráningu á upplýsingum um verð og eiginleika vöru hvort sem þær villur eru augljósar eða ekki.  Þá áskilur seljandi sér rétt að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir án fyrirvara.    Þá áskilur seljandi sér rétt til að fá staðfestar pantanir símleiðis. 

Ef kaupandi greiðir ekki kaupverðið eða fullnægir ekki öðrum skyldum sínum samkvæmt samningnum um kaupin og það verður hvorki rakið til seljanda né atvika sem hann varða áskilur seljandi sér rétt til þess að krefjast þeirra vanefndaúrræða sem seljandi getur krafist.  Er þar m.a. um að ræða að krefjast efnda, riftunar á kaupunum eða skaðabóta vegna þess kostnaðar er seljandi verður fyrir vegna vanefnda kaupanda. 

Er seljanda þá heimilt að gera reikning á kaupanda og innheimta í samræmi við almenna viðskiptaskilmála seljanda sem aðgengilegir eru á www.husa.is

Lög um rafræn viðskipti nr. 30/2002 gilda um viðskipti þessi auk laga nr. 16/2016 um neytendasamninga.   Viðskiptavinum er bent á fræðsluefni á heimasíðu neytendastofu varðandi rafræn viðskipti.

Skilaréttur á vörum

Vörum er almennt hægt að skila gegn framvísun reiknings fyrir kaupum á vörunni sé varan ónotuð og í söluhæfu ástandi bæði hvað varðar innihald og umbúðir. Skila ber vöru innan 14 daga frá kaupum. 

Vörur sem keyptar eru hjá Ískraft verslunum er þó einungis hægt að skila með sama hætti en gerður er sá áskilnaður að þeim sé skilað innan 10 daga og fæst vörunni þá skilað með 15% lækkun frá nettó kaupverði.

Úttektaraðilar eða leyniorð

Viðskiptamaður skal tilkynna sérstaka úttektaraðila á reikning sinn og/eða óska eftir leyniorði eða leyninúmeri svo komið sé í veg fyrir misnotkun. Sé slíkt ekki gert eru allar úttektir á ábyrgð viðskiptaaðila og þar af leiðandi ábyrgðaraðila þó um misnotkun sé að ræða. Viðskiptamanni ber skylda til að fylgjast með öllum breytingum á úttektaraðilum og er slíkt alfarið á ábyrgð viðskiptaaðila og ber honum að tilkynna Húsamiðjunni ehf. með sannanlegum hætti um breytingar. Úttektaraðili telst því hafa heimild til að taka út af reikningnum uns breytingar hafa verið tilkynntar sannanlega. Hafi viðskiptamaður ekki tilkynnt sérstaka úttektaraðila á viðskiptareikning eða óskað eftir leyniorði eða leyninúmeri þá eru allar úttektir hverju nafni sem nefnast á ábyrgð viðskiptaaðila. Þá geta viðskiptamenn óskað eftir því að úttektaraðilar sýni skilríki við hverja úttekt til að tryggja öryggi enn frekar.

Úttektarheimildir

Úttektarheimildir viðskiptamanna eru í upphafi viðskipta m.a. ákvarðaðar á grundvelli mats á tryggingum sem viðskiptamaður leggur fram og er það mat endurskoðað reglulega. Úttektarheimildir kunna því að breytast án þess að það sé tilkynnt sérstaklega.

Viðskiptareikningar — almennt

Viðskiptareikningar Húsasmiðjunnar ehf. eru í formi mánaðarreikninga og er úttektartímabil hver almanaksmánuður.

Gjalddagi skuldar á viðskiptareikningi hvers mánaðar er 1. næsta mánaðar. Eindagi þessarar sömu skuldar er 14. þess mánaðar.

Sé greitt í síðasta lagi 14. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð falla umsamdir afslættir ekki niður.

Húsasmiðjan ehf. áskilur sér rétt til að bakfæra alla áunna afslætti og þar með talda afslætti sem veittir eru í sérstökum tilboðum til viðskiptamanns ef greitt er eftir eindaga sem er 14. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð.

Afslættir viðskiptamanns reiknast ekki af tilboðsverði eða stjörnumerktri vöru (stjörnuverð) eða vörum á lægsta lága verði Húsasmiðjunnar ehf. sem er sérstaklega merkt í verslunum.

Verði um verulegar breytingar á viðskiptaumhverfi að ræða áskilur Húsasmiðjan ehf. sér rétt til þess að breyta afsláttarkjörum viðskiptamanns án fyrirvara eða sérstakrar tilkynningar.

Skil á vöru(m) í Ískraft: Vöru sem er í söluhæfu ástandi, á þar við bæði innihald og umbúðir, fæst skilað innan 10 daga gegn framvísun reiknings og með 15% afföllum.

Varnarþing

Komi til þess að skuld sé send í lögfræðiinheimtu er heimilt að reka slík mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á hendur viðskiptamanni og ábyrgðaraðilum.

Vaxtakjör

Sé reikningur ekki greiddur á eindaga sem er 14. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð reiknast dráttarvextir eins og þeir eru auglýstir á hverjum tíma hjá Seðlabanka Íslands frá og með gjalddaga.

Viðskiptareikningar — almennt

Viðskiptareikningar Húsasmiðjunnar ehf. eru í formi mánaðarreikninga og er úttektartímabil hver almanaksmánuður.

Gjalddagi skuldar á viðskiptareikningi hvers mánaðar er 1. næsta mánaðar.

Eindagi þessarar sömu skuldar er 14. þess mánaðar.

Sé greitt í síðasta lagi 14. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð falla umsamdir afslættir ekki niður.

Húsasmiðjan ehf. áskilur sér rétt til að bakfæra alla áunna afslætti og þar með talda afslætti sem veittir eru í sérstökum tilboðum til viðskiptamanns ef greitt er eftir eindaga sem er 14. næsta mánaðar eftir úttektarmánuð. 

Afslættir viðskiptamanns reiknast ekki af tilboðsverðum eða stjörnumerktri vöru (stjörnuverð) eða vörum á lægsta lága verði Húsasmiðjunnar ehf. sem er sérstaklega merkt í verslunum.

Verði um verulegar breytingar á viðskiptaumhverfi að ræða áskilur Húsasmiðjan ehf. sér rétt til þess að breyta afsláttarkjörum viðskiptamanns án fyrirvara eða sérstakrar tilkynningar.

Skilaréttur

Ef viðskiptavinur vill skila vöru sem keypt er í Húsasmiðjunni er mögulegt að...

Hvað er P5 ábyrgð?

100% verðöryggi fyrir sólpallinn þinn og 5 ára ábyrgð. Viðskiptaskilmálar og skýringar.

5 ára ábyrgð á öllum heimilistækjum frá Electrolux

Húsasmiðjan er sölu- og þjónustuaðili Electrolux á Íslandi.